HSV-Adegeest wil een veilige Honk- en Softbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met Honk- en Softbal en zich thuis voelt binnen de vereniging.

Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkómen, om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er helaas ook momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkómen.

Bij HSV-Adegeest willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen onze vereniging een vertrouwenscommissie is aangesteld.

Zij fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen

Bij de vertrouwenscommissie kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Je kan bespreekpunten neerleggen bij de commissie, maar ook bij de afzonderlijke leden van deze commissie, maar net wat je zelf prettig vindt. Het belangrijkste is dat je melding maak van grensoverschrijdend gedrag als dat aan de orde is.

Dit geldt voor iedereen: leden, vrijwilligers en ouders/verzorgers.

Besef dat snel melden, erover praten, ervoor zorgt dat (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, het gedrag niet verergert en stopt, tevens dat herhaling zo voorkómen wordt.

 

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscommissie van HSV-Adegeest?

Als je vragen hebt over, of te maken hebt met:

 • pesten en gepest worden;
 • machtsmisbruik en verbale agressie;
 • het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort;
 • grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten):
  de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach
  of gedrag dat je als onprettig ervaart;
 • een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe
  omgeving hiermee te maken heeft;
 • de wijze waarop er met jouw kind(eren) wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
 • twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of
  niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat of zich omkleedt);
 • iemand die jou direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.

 

 

Wat doen de vertrouwenspersonen?

Zij/hij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij/hij doet niets wat je niet weet.

De vertrouwenspersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

De vertrouwenspersonen geven voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.

Zij zijn bevoegd, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

 

Hoe vertrouwelijk zijn de vertrouwenspersonen?

Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg met degene die zich gemeld heeft. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van HSV-Adegeest plaatsvindt zal altijd vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van HSV-Adegeest. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteren de vertrouwenspersonen aan de voorzitter of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden of gegevens worden verstrekt die direct herleidbaar zijn naar personen, ténzij de persoon hiervoor expliciete toestemming heeft gegeven. De vertrouwenspersonen vallen dus wel onder verantwoordelijkheid van het bestuur, maar handelen volstrekt onafhankelijk van het bestuur. Ten principale respecteert het bestuur de besluitvorming van de vertrouwenscommissie.

 

Wie zijn de vertrouwenspersonen bij HSV-Adegeest?

In deze vertrouwenscommissie hebben Marga Geus (moeder van Anne en Maurits Geugjes/leden van HSV Adegeest) en Mark Wiebes (lid van HSV Adegeest) zitting.

 

Hoe zijn de commissieleden te bereiken?

Marga Geus

0613637052

Mark Wiebes

0626080262